ЛИСТА ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕШЕЊЕМ ОДОБРАВА МИНИСТАР



Најављене обуке са Листе програма од јавног интереса које решењем одобрава министар


Пријава за координаторе обука (најава обуке)



ЗВАНИЧНИ САЈТ ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА



ZUOV.GOV.RS



АРХИВА СТУЧНОГ УСАВРШАВАЊА


Oдржани семинари од 2011/2012. до 2017/2018. године

Одржани стручни скупови, летње и зимске школе од 2012.-2018. године

Каталози програма стручног усавршавања запослених у образовању за све школске године



ОСТАЛИ ЛИНКОВИ


Упитник за самопроцену компетенција наставника

Регионални центри